Generalforsamlinger

Gilleleje Golfklub, Sophienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

Generalforsamlinger

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer afgørelser i alle de af klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes en formiddag ved sæsonafslutning. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst tre ugers varsel ved opslag på Dameklubbens tavle i Klubhuset.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der foreslås til nyvalg eller genvalg.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, skal de fuldstændige forslag fra medlemmer og bestyrelse fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dameklubbens tavle.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal, hvis den begæres af andre end bestyrelsen, afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

 

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Fremlæggelse af regnskab
  • 4. Fastansættelse af kontingent
  • 5. Forslag fra bestyrelsen
  • 6. Forslag fra medlemmer
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 9. Eventuelt

 

Dirigenten afgør suverænt alle procedurespørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.

 

Formandens beretning 2016 kan ses HER

 

Formandens beretning 2017 kan ses HER

Kalender 2018

 

Årets program ses HER

 

Bemærk at invitationer kan ses i Arkivet. Derudover er der link til invitationen i denne Kalendersøjle under den enkelte match.

 

Dameklubben mødes hver tirsdag formiddag.

Vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg.

Dameklubben har fortrinsret fra kl. 8.32 til kl.10.00. HUSK seneste mødetid er 20 min

FØR din starttid ved Starterhuset.

 

Gældende tilmelding sker ved at tilmelde sig turneringen på Golfbox og IKKE via FaceBook.

 

Tilmelding skal ske senest lørdagen før

- inden kl. 10. Hvis du er nødt til at melde fra

skal du kontakte dagens matchleder

– navnet og kontaktinformationer findes

i GolfBox for den aktuelle match.

 

På dagen skal du bekræfte dit fremmøde på Golfbox – på skærmen i mellemgangen

og udskrive et scorekort INDEN du melder

dig i Starterhuset.

 

Der spilles match efter udsendt program.

 

Programmet ses HER

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

04.09 Nivå Golfklub -

Invitation er nu sendt ud og kan ses HER

Hvis du IKKE vil/skal med til Nivå kan du booke en normal tidsbestilling gennen GolfBox (der er IKKE oprettet en turnering)

11.09 Stableford tt

18.09 Stableford med hidden hole tt

 

Vi får besøg af en af vore sponsorer

Hobnob (lækre cashmere produkter)

25.09 GENERALFORSAMLING -

9 huller og frokost - Opslag

 

 

NOVEMBER

 

27.11 JULEFROKOST

Opslag og tilmelding