Generalforsamlinger

Gilleleje Golfklub, Sophienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

Generalforsamlinger

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer afgørelser i alle de af klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes en formiddag ved sæsonafslutning. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst tre ugers varsel ved opslag på Dameklubbens tavle i Klubhuset.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der foreslås til nyvalg eller genvalg.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, skal de fuldstændige forslag fra medlemmer og bestyrelse fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dameklubbens tavle.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal, hvis den begæres af andre end bestyrelsen, afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

 

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Fremlæggelse af regnskab
  • 4. Fastansættelse af kontingent
  • 5. Forslag fra bestyrelsen
  • 6. Forslag fra medlemmer
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 9. Eventuelt

 

Dirigenten afgør suverænt alle procedurespørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.

 

Formandens beretning 2016 kan ses HER

 

Formandens beretning 2017 kan ses HER

 

JUNI

05. Helligdag - Book selv

12. Fourball best ball. Hulspil m fuldt hcp

19. Stableford tt

26. København Fourball best ball hulspil -

 

Invitationen er sat op i Mellemgangen og kan ses HER

 

 

JULI

03. Bedstemor med slag, slagsåil for alle

B spillere samler op efter 10 slag

10. Irish Rumble

17. Stableford tt

24. Besøg af Hørsholm

Invitationen ses HER

31. Stableford tt

 

AUGUST

07. Stableford tt

14. Åben Damedag tt

der udsendes invitation

og sættes opslag op

21. Stableford tt

28. Fødselsdag - flagspil - 9 huller

Klubben giver kaffe og kage

Der sættes opslag op