Generalforsamlinger

            Generalforsamlinger


                     

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer afgørelser i alle de af klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Ordinær generalforsamling afholdes en formiddag ved sæsonafslutning. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst tre ugers varsel ved opslag på Dameklubbens tavle i Klubhuset.


Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der foreslås til nyvalg eller genvalg.


Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.


Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, skal de fuldstændige forslag fra medlemmer og bestyrelse fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dameklubbens tavle.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal, hvis den begæres af andre end bestyrelsen, afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Fremlæggelse af regnskab
 • 4. Fastansættelse af kontingent
 • 5. Forslag fra bestyrelsen
 • 6. Forslag fra medlemmer
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 • 9. Eventuelt 


Dirigenten afgør suverænt alle procedurespørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.


Formandens beretning 2022 kan ses HER


Referat fra generalforsamlingne 2022 kan ses HER


Dameklubben 2022

 

 .

 • Turneringsplanen for 2022 er nu udarbejdet. Se den HER  Tilmelding SKAL foretages på GolfBoks senest lørdag kl. 10. Der er reserveret tid til os hver tirsdag med første start kl. 8.32.


  Der udsendes startliste og I bedes møde ved starterhuset senest 20 min før jeres tildelte tid medbringende scorekort og udstyr.


  Vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg, Der oprettes en match for 9 og en for 18 huller.

   

  Scorekort skal ALTID medbringes.


  Scorekort udfyldes og afleveres i den grønne kasse i pejsestuen.


  Indtast meget gerne også scores elektronisk, det letter arbejdet for bestyrelsen!


  Kære Medlemmer:

   

  • Husk at møde i god tid med grej og scorekort.
  • Sidste mødetid er 20 min før DIN starttid 
  • Spil efter reglerne
  • Præmieuddeling efter hver match for både 18 hul og 9 huls spillere
  • Der uddeles en præmie for hver 7 spillere i en række
  • For at få præmier skal du være til stede ved præmieoverrækkelsen


På vores forside vises information om 2 måneders turneringer